Hinet 动态IP VDS

2 vCPU 核心
2 GB 内存
20 GB SSD
不限制流量 (预设40T,可工单重置)
600 Mbps 带宽 (Share with 8 VMs)
1 动态独立 IP
请如实填写资料并验证邮箱,
否则不开通不退款。

该产品严禁各种滥用行为。