SGP-NTT VPS Small 2 可用

1 vCPU 核心
768 MB 内存
10 GB SSD
1000 GB流量 (入向+出向)
100 Mbps 带宽
1 独立 IP
请如实填写资料并验证邮箱,
否则不开通不退款。

该产品严禁各种滥用行为。

SGP-NTT VPS Medium 8 可用

1 vCPU 核心
1024 MB 内存
15 GB SSD
2000 GB流量 (入向+出向)
200 Mbps 带宽
1 独立 IP
请如实填写资料并验证邮箱,
否则不开通不退款。

该产品严禁各种滥用行为。

SGP-NTT VDS 1Gbps

2 CPU 核心
2048 MB 内存
20 GB SSD
无限制流量(合理使用)
1Gbps 带宽
1 独立 IP
请如实填写资料并验证邮箱,
否则不开通不退款。

该产品严禁各种滥用行为。